ul. Droga Rybacka 55

84-104 Jastrzębia Góra

woj. pomorskie

e-mail: elm@onet.pl

konto Bank Millenium:

91 1160 2202 0000 0005 5919 6988

Kamieniczka ELM
Kamieniczka Lokalizacja Ceny Regulamin Rezerwacja FAQ Wypoczynkowa Osada Menu

- Kamieniczka ELM -
pokoje gościnne, wczasy, wakacje, wypoczynek nad morzem.

Rezerwacja

W celu dokonania rezerwacji, lub uzyska­nia do­dat­ko­wych informacji, prosimy o kontakt telefo­niczny z nu­me­rem:Wszelkie pytania dotyczące naszego obiektu oraz możliwości wynajęcia pokoi w in­te­re­su­ją­cym Pań­stwa ter­mi­nie można również wysyłać na adres e-mail:

elm@onet.pl

WAŻNE INFORMACJE

  • Wa­run­kiem re­zer­wa­cji jest wpła­ta, w dniu re­zer­wa­cji, za­dat­ku w wy­so­koś­ci 30% kosz­tu po­by­tu na kon­to:


    Bank Millenium:
    91 1160 2202 0000 0005 5919 6988


    Po­zo­sta­łą część na­le­ży wpła­cić na miej­scu, w dniu przy­jaz­du.

  • Przy po­by­tach krót­szych niż 4 dni, ja­ko po­twier­dze­nie re­zer­wa­cji, wy­ma­ga­na jest wpła­ta za­dat­ku w wy­so­koś­ci 100% kwo­ty za po­byt.

  • W ty­tu­le prze­lewu na­le­ży po­dać: naz­wis­ko i imię wpła­ca­ją­ce­go, ter­min po­by­tu oraz nu­mer po­ko­ju.

  • Przy do­ko­ny­wa­niu re­zer­wa­cji pro­simy o do­kła­dne prze­my­śle­nie da­ty i cza­su po­by­tu. W przy­pad­ku re­zyg­na­cji z przy­jaz­du, w za­re­zer­wo­wa­nym ter­mi­nie, lub skró­ce­nia po­by­tu, wpła­co­na kwo­ta nie jest zwra­ca­na.


W budynku obowiązuje zakaz palenia!