ul. Droga Rybacka 55

84-104 Jastrzębia Góra

woj. pomorskie

e-mail: elm@onet.pl

konto mBank:

23 1140 2004 0000 3102 2516 4836

Kamieniczka ELM
Kamieniczka Lokalizacja Ceny Regulamin Rezerwacja FAQ Wypoczynkowa Osada Menu

- Kamieniczka ELM -
pokoje gościnne, wczasy, wakacje, wypoczynek nad morzem.


elm@onet.pl


- Realizujemy bony turystyczne -

UWAGA

Ze względu na pan­de­mię ko­ro­na­wi­rus­a Covid-19 od 2020 ro­ku wpro­wa­dzi­li­śmy de­zyn­fek­cję po­koi.

Każ­do­ra­zo­wo po wy­jeź­dzie na­szych Goś­ci prze­pro­wa­dza­my od­ka­ża­nie po­le­ga­ją­ce na za­mgła­wia­niu zwol­nio­nych po­koi za po­mo­cą spe­c­ja­lis­tycz­ne­go urzą­dze­nia.

Za­sto­so­wa­ny do za­mgła­wia­nia śro­dek po­sia­da a­test PZH, jest bez­pie­czny dla ludzi oraz nisz­czy wi­ru­sy i bakterie.

Ka­mie­ni­czka ELM po­ło­żo­na jest 100 me­trów od pla­ży i kli­fo­we­go wy­brze­ża oraz nad­mors­kie­go la­su, ze ścież­ką spa­ce­row­ą wzdłuż kli­fu, 200m od o­be­li­sku o­zna­cza­ją­ce­go naj­bar­dziej wy­su­nię­ty na pół­noc punkt w Pol­sce, 200m od Po­lo­Mar­ke­tu, a tak­że bli­sko in­nych skle­pów i cen­trum roz­ryw­kowego Ja­strzę­biej Góry.

W ka­mie­nicz­ce znaj­du­je się 8 po­koi dwu- i trzy­oso­bo­wych oraz apar­ta­ment z a­ne­ksem ku­chen­nym. Po­ko­je roz­miesz­czo­ne są na trzech piętrach.

W każ­dym po­ko­ju jest ła­zien­ka z ka­bi­ną prysz­ni­co­wą, TV LED, lo­dów­ka, ku­chen­ka mi­kro­fa­lo­wa, czaj­nik bez­prze­wo­do­wy, ta­le­rze i sztuć­ce, po­ściel i koc.

W bu­dyn­ku jest bez­płat­ny, bez­prze­wo­do­wy do­stęp do in­ter­netu.

Po­ko­je mo­żna obej­rzeć na stronach w Ga­le­rii pokoi, a aktu­al­ne ce­ny po­da­ne są na stro­nie Ceny.


Przy do­ko­ny­wa­niu re­zer­wa­cji pro­si­my o do­kład­ne prze­my­śle­nie da­ty i cza­su po­by­tu. W przy­pad­ku re­zyg­na­cji z przy­jaz­du w za­re­zer­wo­wa­nym ter­mi­nie lub skró­ce­nia po­by­tu, wpła­co­na kwo­ta nie jest zwra­ca­na.


W budynku obowiązuje zakaz palenia!